top of page

Acerca de

REKLAMACE & VRÁCENÍ ZBOŽÍ

Něco není s vaším šperk v pořádku Nebo jste se zkrátka nezamilovali ? I to se stává.

 Prosím, obraťte se na nás na následujícím e-mailu s informací, že chcete zboží vrátit, opravit nebo vyměnit. Nezapomeňte nám napsat číslo Vaší objednávky a my vám obratem zašleme e-mail jak postupovat v jednotlivých situacích.

 Balíčky na reklamaci si necháváme zaslat výhradně skrze pobočky zásilkovny a pro vás zcela zdarma.  Kód pro zásilkovou vám sdělíme na základě vašeho e-mailu, ten pak nadiktujete obsluze na vaší nejbližší pobočce a oni se postarají o zbytek.

 

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit.

2. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů ode dne převzetí zboží.

3. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.

4. Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující na emailovou nebo doručovací adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající potvrdí kupujícímu bezodkladně přijetí e-mailu.

5. Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

6. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 30 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

7. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

8. Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

 

VII. Práva z vadného plnění

1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

2. Kupující je jinak oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

Právo reklamace se nevztahuje na Oxidaci stříbrných šperků - přirozený proces zčernání šperku, který lze snadno vyčistit pomocí přípravků tomu určených.

Dále na ztrátu pozlacení, která je pouze dočasná a její ztráta je závislá na mnoha faktorech, které se u každého liší. Může se tak jednat o řádky týdnů, ale i let. 

Přirozeným procesem stárnutí šperků zalitých pryskyřicí je také žlutý nádech, který postupem času pryskyřice získá vlivem UV záření a reklamace se na tyto přirozené jevy nevztahuje.

3. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou nemůže kupující vadné zboží užívat.

4. Ustanovení uvedená v předchozím odstavci obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud vadu sám kupující způsobil.

5. V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat:

 • výměnu za nové zboží,

 • opravu zboží,

 • přiměřenou slevu z kupní ceny,

 • odstoupit od smlouvy.

6. Kupující má právo odstoupit od smlouvy:

 • pokud má zboží podstatnou vadu,

 • pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě,

 • při větším počtu vad zboží.

Záruka na šperky v délce 24 měsíců se vztahuje na vady, které vznikly v průběhu záruční doby prokazatelnou chybou technologického postupu výroby nebo skrytou vadou materiálu. Vada, která jde odstranit, bude odstraněna bezplatně a bezodkladně. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání řádnému užívání výrobku, máte nárok na výměnu zboží nebo vrácení peněz.

Záruka se nevztahuje na:

 • vady vzniklé v důsledku opotřebení způsobeného obvyklým užíváním jako jsou oxidace, poškrábání nebo otěr;

 • vady způsobené nevhodným zacházením jako např. deformace šperku, přetržení řetízku, rozbití kamenů, stržení závitu, ulomení uzávěru atd.;

 • následně upravené šperky, jako je např. povrchová úprava;

 • úpravy (zkrácení, úprava velikosti, výměna baterie) provedené v jiné provozovně, než bylo zboží zakoupeno;

 • Oxidaci stříbrných šperků - přirozený proces zčernání šperku, který lze snadno vyčistit pomocí přípravků tomu určených.

 •  na ztrátu pozlacení, která je pouze dočasná a její ztráta je závislá na mnoha faktorech, které se u každého liší. Může se tak jednat o řádky týdnů, ale i let. 

 • Přirozeným procesem stárnutí šperků zalitých pryskyřicí je také žlutý nádech, který postupem času pryskyřice získá vlivem UV záření

bottom of page